משלוחים והחזרות באתר האינטרנט – “אורטיז Pro”    
1.  אספקת המוצרים       
1.1. אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תתאפשר בארץ ישראל, בתוך גבולותיה ושטחה, לרבות ישובים מעבר לקו הירוק בתנאי שהינם בשליטה ישראלית. מובהר כי לא תתאפשר אספקה ליישובים המצויים בשטחים שבשליטה של הרשות הפלשתינית.
1.2. אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט ללקוח תעשה באמצעות אחד מבין אמצעי האספקה הבאים, לפי בחירת הלקוח: שליח מטעם חברת שליחויות בבעלות צד שלישי (להלן: “השליח“); או באמצעות אספקה על ידי חברת שליחויות בבעלות צד שלישי לתיבות אספקה ו/או לחנויות איסוף (“Boxit”) בהתאם למיקומים המוצעים של תיבות אספקה ו/או חנויות איסוף כפי שיופיעו ויתעדכנו באתר האינטרנט (להלן יחד: “תיבת אספקה“).
1.3. מובהר כי על אף האמור לעיל, השותפות ו/או חברת שליחויות בבעלות צד שלישי ו/או מי מטעמן, לא תהיינה מחויבות לספק את המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח באתר האינטרנט ליישובים ו/או למיקומים ו/או לכתובות שאין גישה אליהם מבחינה ביטחונית ו/או נסגרו למעבר בין אם באופן זמני ו/או קבוע על ידי רשות מוסמכת, ובכל מקרה כאמור ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי השותפות ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
2.  מועד אספקת המוצרים
2.1. מועד אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט הינו בתוך 5 (חמישה) ימי עסקים ממועד אישור ביצוע ההזמנה כהגדרת מונח זה בסעיף 17.3 בתקנון האתר להלן (להלן-“מועד אספקת המוצרים“).  
2.2.     שעות וימי האספקה  
2.2.1  שליח – לקוח שבחר באפשרות זו, הזמנתו תסופק בין הימים ראשון עד חמישי (ימי עסקים בלבד). בימי שישי, שבת וערבי חג לא תתבצע אספקה
2.2.2   תיבת אספקה – לקוח שבחר באפשרות זו נדרש לאסוף את המוצרים בתוך 24 שעות ממועד קבלת הודעה מאת חברת השליחויות על אספקתם של המוצרים לתיבת האספקה ובהתאם לתנאי הפתיחה והמועדים שצוינו בהודעה. מובהר כי האחריות לאיסוף המוצרים מתיבת האספקה, לרבות במועדים המצוינים בהודעה ו/או כל עלות הכרוכה בכך, תחול על הלקוח בלבד.   
2.3. מועד אספקת המוצרים יכול וידחה ו/או יתעכב עקב התאמת המועד לנוחות הלקוח ו/או לבקשתו ו/או במקרה בו הלקוח לא נכח בעת הגעת השליח ו/או לא אסף במועד את הזמנתו מתיבת האספקה ו/או מחנות האספקה ו/או בכל מקרה של כח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת השותפות ו/או השליח ו/או חברת השליחויות ו/או צד ג’ ו/או כל הבא מטעמם, לרבות שביתה, השבתה, אירועים ביטחוניים, מזג אוויר וכו’. בכל אחד מהמקרים האמורים, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כלפי השותפות ו/או חברת השליחות ו/או מי מטעמן.
3.  דמי משלוח
3.1. חיוב בגין דמי המשלוח, בהתאם לאמצעי האספקה שייבחר על ידי הלקוח, יתווסף לחשבון הסופי בו יחויב הלקוח בשל ביצוע הזמנתו, בכפוף להוראות תקנון זה.   
3.2 הלקוח יחויב בתשלום דמי משלוח (ככל שישנם) במועד התשלום הראשון.
3.2.1 להסרת ספק, השותפות תהיה רשאית, בכל עת, לעדכן ו/או לשנות את סכומי הרכישה הנזכרים לעיל, המחייבים ו/או מזכים את הלקוח מתשלום דמי המשלוח, לרבות את גובה דמי המשלוח. 
3.3. מובהר כי על אף האמור לעיל, בכל מקרה הלקוח לא קיבל מהשליח את המוצרים ו/או לא אסף את המוצרים שהזמין מתיבת האספקה ו/או מחנות האספקה, ו/או לא קיבל את המוצרים מכל סיבה אחרת שהיא – התלויה בלקוח ו/או מי מטעמו בלבד, באחריות הלקוח לפנות במידית לשירות הלקוחות לצורך תיאום מועד ואמצעי אספקה. במקרה כאמור, הלקוח יחויב בתשלום דמי משלוח נוספים בהתאם לתעריפים לעיל, וזאת גם במקרה בו הלקוח לא היה מחויב בתשלום דמי משלוח בגין הזמנתו (למעט במקרה שהלקוח יבחר שוב באיסוף עצמאי). במקרה בו הלקוח לא יפעל כאמור, השותפות תהיה רשאית שלא לשמור את המוצרים שהוזמנו ונרכשו על ידי הלקוח וזאת לאחר שחלפו לפחות 14 ימים מהמועד בו היה על הלקוח לאסוף ו/או לקבל את המוצרים שהזמין.   
4.  סל המוצרים שנבחרו – “הסל שלי”; אישור ביצוע ההזמנה  
4.1. רשימת המוצרים שנבחרו על ידי הלקוח באתר האינטרנט לצורך רכישתם תופיע ב”סל שלי”. הרשימה תכלול פירוט של שמות המוצרים, מחיר המוצרים, כמות המוצרים, חיוב דמי משלוח, ובסופה יופיע שכלול של סכום כלל ההזמנה.  
4.2. מובהר כי אין ברישום מוצרים ב”סל שלי” על ידי הלקוח כדי “לשמור” מוצר ו/או כדי “להבטיח” את מחירו. המחיר הקובע של המוצר ו/או דמי משלוח הוא המחיר המופיע  בעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח ומעבר לביצוע התשלום.
4.3. עד לשלב ביצוע התשלום הלקוח יוכל להחליט על הסרה ו/או הוספה של מוצרים המופיעים ב”סל שלי” ו/או בחירת אמצעי האספקה. לאחר ביצוע התשלום וקבלת אישור התשלום, יקבל הלקוח אישור על ביצוע ההזמנה באמצעות דוא”ל שיישלח אליו על ידי השותפות ו/או מי מטעמה לכתובת דוא”ל שהזין בפרטיו האישיים (להלן ולעיל: “אישור ביצוע ההזמנה“).  
4.4.    להסרת ספק מובהר כי כל שינוי בפרטי ההזמנה, יגרור לאחריו בדיקה מחודשת ביחס לזכאותו של הלקוח ליהנות ממבצע שבאתר האינטרנט ו/או לעניין חיוב בתשלום דמי משלוח, וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי השותפות ו/או מי מטעמה בקשר לכך.   
 
5  אמצעי זיהוי לצורך קבלת המוצרים
5.1. הלקוח יזדהה באמצעות הצגת תעודה מזהה ו/או יאשר בחתימתו את קבלת המוצרים על גבי מסמך ו/או אמצעי אלקטרוני, ככל שיידרש.
5.2. במקרה בו הזמנת הלקוח תסופק לתיבת אספקה, יהיה על הלקוח להקליד ו/או להציג את מספר הקוד האישי שנשלח אליו בהודעה למספר הנייד שהזין בעת הליך הרישום לאתר האינטרנט (להלן: “הקוד האישי“). מובהר כי הקוד האישי ניתן לשימוש פעם אחת בלבד. הלקוח בלבד יהיה אחראי לשמירת הקוד האישי ברשותו ולא לגלותו ו/או להעבירו ו/או למסורו ו/או לשלוחו לכל אדם אחר, וזאת בכדי למנוע עשיית שימוש בקוד האישי על ידי אדם אחר, ובכל מקרה לא יהיו לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא כלפי השותפות ו/או מי מטעמה בקשר לכך.  
  1. 6. מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים        
השותפות מאפשרת ללקוח להחזיר מוצרים אשר נרכשו על ידו באתר האינטרנט, שלא עקב פגם, ולהחליפם במוצרים אחרים בהתאם למדיניות השותפות המפורטת להלן, כפי שתעודכן מעת לעת (להלן – “מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים“), בכפוף להתקיימותם של כל תנאי ההחזרה וכן בהתאם לאופן ההחזרה כמפורט להלן.    
6.1. תנאי ההחזרה בהתאם למדיניות החזרת (החלפת) מוצרים שנרכשו באתר האינטרנט הינם (להלן ולעיל: “תנאי ההחזרה“): (א) המוצר לא נפגם, לא נעשה בו כל שימוש, אריזת המוצר לא נפתחה ו/או נפגמה, תווית המוצר ו/או תווית המחיר לא הוסרה, המוצר באריזתו המקורית; ו/או (ב) בכפוף להצגת הוכחת קנייה; ו/או (ג) בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר; ו/או (ד) הלקוח ישיב את המוצר למחסני השותפות באשדוד להלן (מחסני אורטיז פרו) בימי ובשעות הפעילות של מחסני אורטיז פרו   
6.2. הלקוח ישיב את המוצר למחסני אורטיז פרו, על אחריותו וחשבונו, ויקבל עבורו שובר זיכוי לרכישה בחנות המקוונת ו/או יחליף את המוצר במוצר אחר תחתיו (כאשר במקרה של פער במחירים בין המוצר המוחזר לבין המוצר שנבחר תחתיו (להלן: “סכום ההפרש“), הלקוח יקבל את סכום ההפרש באמצעות שובר זיכוי או יידרש לשלם את סכום ההפרש, לפי העניין).    
6.3. מובהר כי לא יינתן שובר זיכוי ו/או החזר כספי עבור דמי המשלוח ששולמו על ידי הלקוח (ככל ששולמו).  
  1.  
  2. ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט
7.1. השותפות מביאה לידיעת הלקוח כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“), עומדת לצרכן הזכות לבטל את העסקה לרכישת מוצרים באמצעות אתר האינטרנט וזאת בהתאם להוראות ולתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן (להלן: “ביטול עסקה“).
7.2. להלן יובאו בפניכם עיקרי הוראות ותנאי חוק הגנת הצרכן בעניין ביטול עסקה של מוצרים שנרכשו באתר האינטרנט, כאשר מובהר כי אין בהם כדי להוות ייעוץ משפטי כלשהו ו/או לגרוע מזכויות כל צד בהתאם לחוק הגנת הצרכן. יצוין כי הנוסח העדכני, המלא והמחייב של חוק הגנת הצרכן הינו בהתאם לנוסח המפורסם ב”רשומות”.
7.2.1.                סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן קובע כך:
                  “בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל את העסקה –
(1)   בנכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם;”
(להלן: “תקופת הביטול“).
7.3. ביטול רכישה שבוצעה על ידי הלקוח באתר האינטרנט תעשה באמצעות מסירת הודעת ביטול על ידי הלקוח לחברה וזאת במסגרת תקופת הביטול, אשר תכלול את שמו ומספר הזהות של הלקוח, ואם נמסרה בע”פ – פרט מזהה נוסף, וכן את פרטי העסקה אותה הלקוח מבקש לבטל, וזאת בכל אחת מדרכי הביטול המפורטות להלן (להלן: “הודעת ביטול“): 
  • בדואר רשום – לכתובת רח’ הרב לוין 15, עפולה 385679 (לידי שירות לקוחות).
  • בדואר אלקטרוני– לכתובת דוא”ל של שירות הלקוחות של החברה [email protected]
7.4. במקרה בו המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח מאתר האינטרנט של החברה נמסרו לידי הלקוח ו/או נמצאים ברשותוהלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה באמצעות מסירת הודעת ביטול במסגרת תקופת הביטול, ובכפוף להתקיימותם של כל תנאי ההחזרה. מובהר כי במקרה בו המוצרים נמסרו ו/או הגיעו לידי הלקוח לאחר שנמסרה על ידו הודעת ביטול ו/או לאחר שעסקתו בוטלה, הלקוח מתחייב להחזיר את המוצרים למחסני אורטיז פרו באשדוד מיד עם קבלתם ובכפוף לכל תנאי ההחזרה.
7.5. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ביטול עסקה שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (להלן: “הצרכן“), יתאפשר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, או מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין השותפות לבין הצרכן, לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כאמור, השותפות תהיה רשאית לדרוש מהצרכן להציג בפניה תעודה מתאימה.
7.6. במקרה של ביטול עסקה, שלא עקב פגם או אי התאמה, השותפות תגבה מהלקוח דמי ביטול בגין ביטול העסקה, בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה, או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, דמי ביטול כוללים בחובם גם הוצאות משלוח, אריזה וכל התחייבות אחרת של השותפות בשל התקשרותה בעסקה או בשל ביטולה.
7.7. במקרה של ביטול עסקה על ידי הלקוח בהתאם לאמור בסעיפים 24.6 – 24.1 לעיל, השותפות תפעל לביטול חיובו של הלקוח בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, כאשר במקרה בו הלקוח חויב בפועל השותפות תפעל לזכותו. לא יינתן החזר כספי עבור דמי משלוח.
7.8.     השותפות מביאה לידיעתו של הלקוח כי בהתאם להוראת סעיף 14ה(ג) לחוק הגנת הצרכן, השותפות רשאית לתבוע את נזקיה בשל ירידת ערכו של המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.